O B E C   C E R N I N A 

Cernina 65

090 16 Cernina


v  zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy Cernina,  Cernina 30, 090 16  Cernina

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • ku dňu výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prihláška na výberové konanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Písomné prihlášky označené heslom „VK Materská škola Cernina“ posielajte na adresu:

 

Obecný úrad Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina alebo osobne do kancelárie Obecného úradu  Cernina  v  uzatvorenej  obálke  do  termínu 10. marca 2022 do 15.30 hod.  (to  je  posledný termín  pre  fyzické doručenie prihlášky na  obecný úrad).

 

Termín,  čas  a miesto  výberového konania bude  oznámený  najmenej  7  dní  pred  jeho uskutočnením  každému  uchádzačovi,  ktorý  splnil podmienky.

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce