V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2021  (nedeľa) o 13.00 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
  5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
  6. Rôzne

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce