V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 1. októbra 2021  (piatok) o 16.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov
 5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020
 8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
 11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce