V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2019 (pondelok) o 11.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
 8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce