V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. apríla 2018 (nedeľa) o 14.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba mandátovej komisie
4. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva
5. Určenie zástupcu starostky
6. Finančná pomoc rodine nebohého Petra Arendáča
7. Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR a schválenie spoluúčasti minimálne vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov v sume 14.961,44 € na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Cernina
8. Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2017
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce