Výberové konanie – obecný kronikár

Naša značka:   CE-2020/147-OcÚ

V Cernine dňa 1.7.2020

 

O Z N A M

 

Obec Cernina vyzýva občanov obce, ktorí majú záujem vykonávať funkciu kronikára/ky/ obce Cernina, aby  osobne alebo písomne zaslali svoju žiadosť na Obecný úrad.

 

Osobné ohodnotenie za vedenie obecnej kroniky formou Príkaznej zmlvy.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – obecný kronikár“ posielajte poštou   alebo osobne doručte do 15.7.2020 do 16.00 hod.  na adresu: Obecný úrad  Cernina č. 65, 090 16  Cernina.

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce