Pojazdná predajňa

Oznamujeme všetkým občanom, že pojazdná predajňa bude v našej obci nasledovne:

PONDELOK:

 • 13:00 – Denný stacionár Cernina
 • 13:30 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“

STREDA:

 • 16:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
 • 16:30 – Denný stacionár Cernina

PIATOK:

 • 15:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
 • 15:30 – Denný stacionár Cernina

Oznam je zverejnený na vývesnej tabuli, na nástenke vo vestibule Kultúrneho domu, na webovej stránke obce Cernina a v Dennom stacionári Cernina.

 

V Cernine, dňa 03.01.2019

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2018 (nedeľa) o 12.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
 8. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Cernine
 9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Cernine
 10. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 11. Schválenie VZN obce Cernina č. 5/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 a nasledujúce
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 6/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Otázka kopania hrobov
 14. Rôzne
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2018 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 12. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 13. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 14. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 15. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 16. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za tieto služby na území obce Cernina
 19. Rôzne
 20. Návrh a schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
 21. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 24.6.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 24. júna 2018 (nedeľa) o 13.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesenia č. 2/2018 zo dňa 22.4.2018
4. Žiadosť o vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ Cernina
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly Obce a Základnej školy Cernina za rok 2017
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2017
7. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2017
8. Schválenie počtu poslancov OZ na nové volebné obdobie rokov 2019-2022
9. Schválenie rozsahu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie rokov 2019-2022
10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018
12. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje Cernina
13. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí a o organizovanie verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
14. Schválenie Komunitného plánu Obce Cernina na roky 2018-2022
15. Schválenie výšky poplatku za výpožičku prívesného vozíka
16. NISSAN – zmena paliva z diesel na LPG
17. Rôzne
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.4.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. apríla 2018 (nedeľa) o 14.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba mandátovej komisie
4. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva
5. Určenie zástupcu starostky
6. Finančná pomoc rodine nebohého Petra Arendáča
7. Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR a schválenie spoluúčasti minimálne vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov v sume 14.961,44 € na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Cernina
8. Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2017
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Pozvánka na 25. výstup na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDr. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 25. jubilejný ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 5. mája  2018 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána, patróna hasičov

 

 

P R O G R A M :makovica_florian

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových   disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  –  Kultúrny program

14:00  – Vylosovanie tomboly

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.3.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. marca 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 4/2017 zo dňa 21.12.2017
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
 6. Žiadosť o vyradenie projektovej dokumentácie z hnuteľného majetku ZŠ Cernina z dôvodu jej nepoužiteľnosti
 7. Schválenie Dodatku k Organizačnému poriadku Obecného úradu Cernina účinnému od 1.7.2011
 8. Schválenie Zásad vedenia pokladne obce a rozpočtovej organizácie
 9. Schválenie Smernice Individuálneho plánu rozvoja zamestnanca pre Denný stacionár CERNINA
 10. Schválenie Smernice o vedení sociálnej dokumentácie v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci v Dennom stacionári CERNINA
 12. Žiadosť ĽP o odkúpenie parcely
 13. Informácia o pridelení dotácie na Hasičskú zbrojnicu vo výške 30.000,- €
 14. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky Materskej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 15. Rôzne
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce