Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 24.6.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 24. júna 2018 (nedeľa) o 13.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesenia č. 2/2018 zo dňa 22.4.2018
4. Žiadosť o vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ Cernina
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly Obce a Základnej školy Cernina za rok 2017
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2017
7. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2017
8. Schválenie počtu poslancov OZ na nové volebné obdobie rokov 2019-2022
9. Schválenie rozsahu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie rokov 2019-2022
10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018
12. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje Cernina
13. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí a o organizovanie verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
14. Schválenie Komunitného plánu Obce Cernina na roky 2018-2022
15. Schválenie výšky poplatku za výpožičku prívesného vozíka
16. NISSAN – zmena paliva z diesel na LPG
17. Rôzne
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.4.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. apríla 2018 (nedeľa) o 14.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba mandátovej komisie
4. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva
5. Určenie zástupcu starostky
6. Finančná pomoc rodine nebohého Petra Arendáča
7. Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR a schválenie spoluúčasti minimálne vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov v sume 14.961,44 € na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Cernina
8. Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2017
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Pozvánka na 25. výstup na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDr. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 25. jubilejný ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 5. mája  2018 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána, patróna hasičov

 

 

P R O G R A M :makovica_florian

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových   disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  –  Kultúrny program

14:00  – Vylosovanie tomboly

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.3.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. marca 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 4/2017 zo dňa 21.12.2017
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
 6. Žiadosť o vyradenie projektovej dokumentácie z hnuteľného majetku ZŠ Cernina z dôvodu jej nepoužiteľnosti
 7. Schválenie Dodatku k Organizačnému poriadku Obecného úradu Cernina účinnému od 1.7.2011
 8. Schválenie Zásad vedenia pokladne obce a rozpočtovej organizácie
 9. Schválenie Smernice Individuálneho plánu rozvoja zamestnanca pre Denný stacionár CERNINA
 10. Schválenie Smernice o vedení sociálnej dokumentácie v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci v Dennom stacionári CERNINA
 12. Žiadosť ĽP o odkúpenie parcely
 13. Informácia o pridelení dotácie na Hasičskú zbrojnicu vo výške 30.000,- €
 14. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky Materskej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 15. Rôzne
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.08.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. augusta 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 2/2017 zo dňa 28.6.2017
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného bytu
 5. Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na výstavbu Hasičskej zbrojnice Cernina
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 7. Schválenie Smernice: Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov v Dennom  stacionári CERNINA
 8. Informácia o organizovaní trio akcie
 9. Informácia o organizovaní športových hier
 10. Rôzne
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

 

 

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.06.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. júna 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017
 4. Oboznámenie sa s Auditom obce za rok 2016
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu za rok 2016
 8. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Obec Cernina
 9. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Základnú školu Cernina
 10. Schválenie Smernice o ukončení pobytu v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o poskytovaní sociálnej služby a spôsob určenia úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári CERNINA
 12. Schválenie Smernice o prijatí klienta do Denného stacionára CERNINA
 13. Schválenie Smernice individuálny plán klienta Denného stacionára CERNINA
 14. Informácia o schválených projektoch
 15. Informácia o podaných žiadostiach
 16. Žiadosť o prenájom priestorov Pohostinstva
 17. Sťažnosť JČ, Cernina
 18. Rôzne
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce