Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 12.6.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 12. júna 2019  (streda) o 20.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 1-18/2018 zo dňa 22.3.2019
 5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Cernina za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu Obce Cernina za rok 2018
 8. Informácia o výsledku výberového konania zo dňa 11.6.2019 na funkciu riaditeľky Základnej školy Cernina na obdobie rokov 2019-2024
 9. Schválenie VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Žiadosť JI o realizáciu elektrického verejného osvetlenia k rodinnému domu
 11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“.
 12. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na Nákup nového 9 miestneho špeciálneho vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík na kapitálové výdavky vo výške 7.450,- € z rezervného účtu obce
 13. Schválenie Dohody o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina a Správou a údržbou ciest PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv a povinností pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako „Stavby“) a ostatnou plochou vo vlastníctve a správe Obce.
 14. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina (odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutých obci vo výške 8.000,- €.
 15. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina poskytnutých obci vo výške 8.100,- €.
 16. Schválenie výšky úhrady za projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB Cernina
 17. Schválenie prevodu z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 € na predfinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“ s kódom projektu 074PO220177
 18. Rozpočtové opatrenie č. 2
 19. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k poskytnutiu municipálneho úveru Univerzál z Prima banky, a.s. Slovensko vo výške 50.000,- €
 20. Schválenie podania žiadosti obce Cernina o poskytnutie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) z Prima banky, a.s.  vo výške 50.000,- €
 21. Súhlas o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na práce a materiál, ktoré pozostávajú z aplikácie omietok, sanačných omietok  a maľby v sále KSB v prípade, že tieto finančné prostriedky sa nepodarí získať z iných zdrojov.
 22. Informácia starostky obce o dianí v obci
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej školy Cernina

Obec Cernina, 090 16 Cernina 65

 

zastúpená starostkou obce Ing. Helenou Madzinovou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka Základnej školy Cernina, 090 16 Cernina 30

s predpokladaným nástupom dňa 1. júla 2019

 

Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu

a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:

– na výkon pedagogickej činnosti podľa  § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len “zákon”),

– prvá atestácia (resp. 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada v zmysle  §61 ods. 7

zákona),

– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

 

Požadované doklady:

– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

– údaje v zmysle  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel preukázania bezúhonnosti,

– profesijný životopis,

– overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 6 zákona č. 317/2009 Z.z.),

– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

– prihláška do výberového konania.

 

Ďalšie požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti, schopnosť samostatnej práce s PC, komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. mája 2019, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Prihlášky a požadované doklady s označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ Cernina – NEOTVÁRAŤ” posielajte na adresu: Obecný úrad Cernina, 090 16 Cernina 65 alebo doručte osobne do 20.5.2019 do 12.00 hod..

 

Dátum, miesto a čas uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Cernine, dňa 6. mája 2019

Ing. Helena Madzinová

             starostka obce Cernina

Pozvánka na 26. ročník výstupu na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce          makovica_hzz

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  OKRESNÝM  RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO a  ZÁCHRANNÉHO ZBORU SVIDNÍK

MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDR. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 26. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 11. mája  2019 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána

a 74 rokov od ukončenia II. svetovej vojny

 

 

P R O G R A M :

makovica_florian

 

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  – Kultúrny program

14:00 – Vylosovanie tomboly

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.03.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. marca 2019  (piatok) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 6/2018 zo dňa 30.12.2018
 5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Informácia o schválení NFP z PPA Bratislava na Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu s kódom projektu 074PO220177 vo výške 149.824,93 €
 7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019
 8. Schválenie preklenovacieho úveru
 9. Schválenie zmeny účelu dotácie poskytnutej na výstavbu prístrešku pri KSB z MF SR vo výške 8.100,- € na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina
 10. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky Materskej školy Cernina ku dňu 31.03.2019
 11. Program odpadového hospodárstva obce Cernina na roky 2016 – 2020
 12. Technické zabezpečenie 26. ročníka výstupu na horu Makovica
 13. Predloženie dokumentov do obecnej kroniky za roky 2006 – 2013
 14. Schválenie vnútorného predpisu pre vedenie kroniky
 15. Žiadosť o prenájom Pohostinstva
 16. Ponuka na odkúpenie prístupovej komunikácie k rodinným domom č.s. 179, 83 a 130
 17. Informácia starostky obce o dianí v obci
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,
ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.


Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.


V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

Voľby – prezident SR

Pojazdná predajňa

Oznamujeme všetkým občanom, že pojazdná predajňa bude v našej obci nasledovne:

PONDELOK:

 • 13:00 – Denný stacionár Cernina
 • 13:30 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“

STREDA:

 • 16:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
 • 16:30 – Denný stacionár Cernina

PIATOK:

 • 15:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
 • 15:30 – Denný stacionár Cernina

Oznam je zverejnený na vývesnej tabuli, na nástenke vo vestibule Kultúrneho domu, na webovej stránke obce Cernina a v Dennom stacionári Cernina.

 

V Cernine, dňa 03.01.2019

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2018 (nedeľa) o 12.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
 8. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Cernine
 9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Cernine
 10. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 11. Schválenie VZN obce Cernina č. 5/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 a nasledujúce
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 6/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Otázka kopania hrobov
 14. Rôzne
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2018 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 12. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 13. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 14. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 15. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 16. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za tieto služby na území obce Cernina
 19. Rôzne
 20. Návrh a schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
 21. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.