Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Pre viac informácii použite odkazy tu:
Leták
Plagát

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2020 (streda) o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2020
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
 9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
 10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
 11. Prerokovanie žiadosti M.K.
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.9.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. septembra 2020  (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
 5. Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 8.841,60 €
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2019
 8. Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške 13.751 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020 (splátka od roku 2024-2027)
 9. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID-19
 10. Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
 11. Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce Cernina
 12. Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
 13. Schválenie a poverenie na menovanie obecného kronikára
 14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 15. Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
 16. Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš, a to v programovom období rokov 2021-2027
 17. Interpelácie poslancov
 18. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Výberové konanie – obecný kronikár

Naša značka:   CE-2020/147-OcÚ

V Cernine dňa 1.7.2020

 

O Z N A M

 

Obec Cernina vyzýva občanov obce, ktorí majú záujem vykonávať funkciu kronikára/ky/ obce Cernina, aby  osobne alebo písomne zaslali svoju žiadosť na Obecný úrad.

 

Osobné ohodnotenie za vedenie obecnej kroniky formou Príkaznej zmlvy.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – obecný kronikár“ posielajte poštou   alebo osobne doručte do 15.7.2020 do 16.00 hod.  na adresu: Obecný úrad  Cernina č. 65, 090 16  Cernina.

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 18.6.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 18. júna 2020  (štvrtok) o 15.30 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
 5. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
 6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 10. Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
 11. Žiadosť o prenájom cintorína
 12. Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID  19
 13. Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
 14. Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
 15. Schválenie I. etapy realizácie projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
 16. Informácia o dokončení projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných možností obce alebo získaním finančných prostriedkov z iných grantov
 17. Informácia starostky obce o dianí v obci
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 6.2.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 6. februára 2020(pondelok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2019
 5. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky na úseku matriky za roky 2018-2019 na základe sťažnosti zo dňa 13.1.2020
 6. Zastupovanie matriky v neprítomnosti matrikárky
 7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
 8. Schválenie kapitálových výdavkov pre ZŠ Cernina
 9. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektrickej prípojky pre tepelné čerpadlo
 10. Schválenie termínu realizácie 27. ročníka výstupu na horu Makovica
 11. Vyhlásenie výberového konania na obecného kronikára
 12. 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2019 (pondelok) o 11.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 10.12.2019
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
 8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky následujúce
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.12.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 10. decembra 2019 (utorok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.9.2019
 5. Žiadosť SK Qastrans, s.r.o. o ukončenie nájmu ku dňu 31.01.2020
 6. Žiadosť Klubu slovenských turistov Beskyd o poskytnutie finančného sponzorského príspevku v roku 2020
 7. Schválenie výšky príspevku na verejnú zbierku na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín na prešovskom sídlisku, spôsobenej výbuchom plynu v bytovke
 8. Schválenie spoluúčasti obce na výmenu rozvodov kúrenia mimo sály kultúrneho domu
 9. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou súpisné čísla 37, 176, 166, 154, 153, 168,182
 10. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a roky následujúce
 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.10.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. septembra 2019  (pondelok) o 15.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 19-40/2019 zo dňa 12.6.2019
 5. Žiadosť MUDr. Aleny Basistovej o ukončenie nájmu ku dňu 31.12.2019
 6. Žiadosť Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o. o prevádzkovanie priestorov obvodnej ambulancie s následným uzavretím nájomnej zmluvy od 2.1.2020
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 8. 8. Schválenie Prevádzkového poriadku pre Prepravnú službu obce Cernina
 9. Schválenie účelu použitia 9-miestneho automobilu Opel Vivaro
 10. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina“
 11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce minimálne vo výške 10% z celkových nákladov projektu na Opravu a rekonštrukciu kultúrneho Domu Cernina poskytnutých obci vo výške 8.000,- €.
 12. Schválenie spolufinancovania na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce minimálne 5% zo strany obce Cernina z oprávnených nákladov projektu, ktoré budú obci poskytnuté z Enviromentálneho fondu,
 13. 13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce