Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.09.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. septembra 2022 (piatok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.8.2022
 5. Informácia hlavnej kontrolórky o začatí kontroly na nedoplatky za TKO v zmysle Plánu kontroly na rok 2022
 6. Schválenie VZN č. 6/2022 o ustanovení podmienok nákupu nehnuteľného majetku obcou Cernina
 7. Schválenie kúpnej zmluvy medzi MD a obcou Cernina
 8. Žiadosť o preplatenie pomernej časti dovolenky za rok 2021 z dôvodu ukončenia volebného obdobia 2018-2022
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.08.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. augusta 2022 (utorok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 29.6.2022
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2022-2028 s účinnosťou od 1.10.2022
 7. Schválenie VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 8. Oboznámenie sa s e-mailovou poštou od Mgr. MK
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.06.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. júna 2022 (streda) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.03.2022
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
 6. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2021
 7. Schválenie počtu poslancov OZ na následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026
 8. Schválenie rozsahu funkcie starostu na následujúce funkčné obdobie rokov 2022-2026
 9. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
 11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
 13. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 14. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda
 15. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2022 o  ustanovení činností, ktorých vykonávanie
 16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov
 17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z rezervy predsedu PSK
 18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu garáži pre obecné autá
 19. Informácia starostky obce o dianí v obci
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Pozvánka na 29. ročník výstupu na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce          makovica_hzz

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDR. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 29. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 14. mája  2012 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV – sviatku sv. Floriána

a 77 rokov od ukončenia II. svetovej vojny

 

P R O G R A M :

makovica_florian

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  – Kultúrny program

14:00 – Vylosovanie tomboly

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.03.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. marca 2022 (streda) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2021
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2022
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku ÚO DPO SR Stropkov/Svidník zo dňa 4.3.2022
 9. Schválenie navýšenia výdavkov na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
 10. Schválenie žiadosti o opravu priestorov zo dňa 14.3.2022 Slovenská pošta, a.s.
 11. Oboznámenie sa s výsledkom výberového konania na riaditeľku MŠ Cernina konaného dňa 18.3.2022
 12. Oboznámenie sa s vykonaním skúšky na matrikárku obce dňa 17.3.2022 Mgr. IM
 13. Súhlas s odčlenením pozemku Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – E-KN 322/2 – prístupová cesta
 14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2022
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

O B E C   C E R N I N A 

Cernina 65

090 16 Cernina


v  zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy Cernina,  Cernina 30, 090 16  Cernina

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • ku dňu výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prihláška na výberové konanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Písomné prihlášky označené heslom „VK Materská škola Cernina“ posielajte na adresu:

 

Obecný úrad Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina alebo osobne do kancelárie Obecného úradu  Cernina  v  uzatvorenej  obálke  do  termínu 10. marca 2022 do 15.30 hod.  (to  je  posledný termín  pre  fyzické doručenie prihlášky na  obecný úrad).

 

Termín,  čas  a miesto  výberového konania bude  oznámený  najmenej  7  dní  pred  jeho uskutočnením  každému  uchádzačovi,  ktorý  splnil podmienky.

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2021 (štvrtok) o 15.00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 28.11.2021
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 9. Zvýšenie poplatku za sálu KSB pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt
 10. Informácia starostky obce o dianí v obci
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Optická sieť v obci Cernina

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmiti s.r.o. vybudujú po stĺpoch NN siete v obci OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Cernina v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia o služby internetu môžu navštíviť obecný úrad a vyplniť predbežnú objednávku alebo zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk, kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky.

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.esmiti

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2021  (nedeľa) o 13.00 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
 5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
 6. Rôzne

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce