Dokumenty 2019
DátumNázovStiahnuť
02.01.2019Kúpna zmluva – Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
07.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
09.01.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva č.6/2018
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
25.01.2019Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
30.01.2019Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
30.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
12.02.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (I. kolo)
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 – Denný stacionár
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2018 – Denný stacionár
22.02.2019Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
28.02.2019Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za obec Cernina
21.03.2019Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
22.03.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019
22.03.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019 (č.1-18)
26.03.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (II. kolo)
09.04.2019Program odpadového hospodárstva 2016 – 2020
12.04.2019Voľby do európskeho parlamentu 2019
16.04.2019Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
06.05.2019Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
27.05.2019Návrh – Dohoda o spoločnom postupe – zámena Obec Cernina a SÚC PSK
06.06.2019Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
21.06.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019
21.06.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019 (č.19-40)
21.06.2019Dohoda o spoločnom postupe – Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
26.06.2019Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
24.07.2019Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
24.07.2019Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
26.07.2019Kúpna zmluva – 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
27.08.2019Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
28.08.2019Zmluva o dielo – Odvodnenie budovy a výmena dverí Domu nádeje (Dávid Tuch)
28.08.2019Zmluva o dielo – Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
30.09.2019Zmluva o užívaní nehnuteľnosti – Nákupné stredisko Cernina
07.10.2019Prepravná služba
07.10.2019Denný stacionár
09.10.2019Verejné obstarávanie (Výzva) – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
10.10.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019
10.10.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019 (č.41-53)
15.10.2019Nájomná zmluva – Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
17.10.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
04.11.2019Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
06.11.2019Zmluva o dielo – Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
20.11.2019Zmluva o dielo – Evidencia pohrebiska (Milan Groško – MGP)
10.12.2019Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
16.12.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019
16.12.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 (č.54-62)
21.12.2019Zmluva o poskytovaní služieb – Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)
Faktúry 2019
DátumNázovStiahnuť
03.02.2019faktúra Január 2019
04.03.2019faktúra Február 2019
02.04.2019faktúra Marec 2019
05.05.2019faktúra Apríl 2019
04.06.2019faktúra Máj 2019
04.07.2019faktúra Jún 2019
05.08.2019faktúra Júl 2019
04.09.2019faktúra August 2019
05.10.2019faktúra September 2019
05.11.2019faktúra Október 2019
03.12.2019faktúra November 2019
31.12.2019faktúra December 2019

 

Dokumenty 2018
DátumNázovStiahnuť
23.01.2018Objednávka – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
23.01.2018Príloha k objednávke – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
12.02.2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Marián Ferenc – MAFER)
26.02.2018Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – Denný stacionár
01.04.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2018
01.04.2018Nájomná zmluva – prenájom informačných a reklamných tabúľ‚ plachtových banerov (MASLEN‚ s.r.o.)
16.04.2018Zmluva – audit účtovnej uzavierky (Ing. Marta Dvorská)
24.04.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 – Denný stacionár
28.04.2018Zmluva o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
30.04.2018Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
02.05.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2018
02.05.2018Zmluva o dielo – výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT‚ s.r.o.)
21.05.2018Zmluva o poskytovaní služieb – prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
29.06.2018Záverečný účet Obce Cernina za rok 2017
04.07.2018Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko v obci Cernina
04.07.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2018
10.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.08.2018Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
18.08.2018Zmluva o poskytnutí dotácie – Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
24.08.2018Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
30.08.2018Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.09.2018Zmluva o dielo – Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
30.09.2018Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov – Detské ihrisko
10.10.2018Kúpnopredajná zmluva – parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cernina
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
24.10.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2018
11.11.2018Výsledky volieb na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 2018
08.12.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.5/2018
28.12.2018Zmluva o dielo – Zriadenie kamerového systému (Com-Tec s.r.o.)

 

Faktúry 2018
DátumNázovStiahnuť
12.02.2018faktúra Január 2018
04.03.2018faktúra Február 2018
02.04.2018faktúra Marec 2018
05.05.2018faktúra Apríl 2018
03.06.2018faktúra Máj 2018
07.07.2018faktúra Jún 2018
04.08.2018faktúra Júl 2018
04.09.2018faktúra August 2018
03.10.2018faktúra September 2018
05.11.2018faktúra Október 2018
26.11.2018faktúra – Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
3.12.2018faktúra November 2018
31.12.2018faktúra December 2018

 

Dokumenty 2017
DátumNázovStiahnuť
02.01.2017Nájomná zmluva – Denný stacionár
16.01.2017Objednávka – VERA – Mgr. Viera Janočková ( Nákup interiérového zariadenia – Denný stacionár)
17.01.2017Objednávka – Milan Kmec (Výroba a montáž prístrešku – Denný stacionár)
20.01.2017Objednávka – Marián Marušin (Výroba nábytku na mieru – Denný stacionár)
17.02.2017Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu (SPP a.s.)
23.02.2017Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
14.03.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
30.03.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2017
28.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti auditu (Ing. Marta Dvorská)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
11.05.2017Kúpna zmluva – Stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)
15.06.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)“
28.06.2017Objednávka – realizácia verejného obstarávania – EMEM Consulting s.r.o. (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
10.07.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2017
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.08.2017Kúpna zmluva – Byt (Cernina 31 | byt č.1)
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – výzva na predloženie ponuky
27.08.2017Objednávka FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
27.08.2017Objednávka STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
31.08.2017Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.09.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2017
18.09.2017Výzva na predloženie cenovej ponuky – vyhotovenie plagátu (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
05.10.2017Dohoda o spolupráci – zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival tradičnej kultúry“
05.10.2017Dohoda o spolupráci – vystúpenie FSK Oľšavčanka na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
05.10.2017Dohoda o spolupráci – moderovanie na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
02.11.2017Zmluva o dielo – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina (IRBIS Slovakia s.r.o.)
08.11.2017Zmluva – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
15.11.2017Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
28.11.2017Zmluva o dielo – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
11.12.2017Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
31.12.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2017

 

Faktúry 2017
DátumNázovStiahnuť
27.10.2017faktúra Január 2017
27.10.2017faktúra Február 2017
27.10.2017faktúra Marec 2017
27.10.2017faktúra Apríl 2017
27.10.2017faktúra Máj 2017
27.10.2017faktúra Jún 2017
27.10.2017faktúra Júl 2017
27.10.2017faktúra August 2017
27.10.2017faktúra September 2017
31.12.2017faktúra Október 2017
31.12.2017faktúra November 2017
31.12.2017faktúra December 2017

 

Dokumenty 2016
DátumNázovStiahnuť
01.01.2016Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
12.09.2016Zmluva o dielo KSB – Rohaľ
19.09.2016Zmluva o audite KÚZ
20.10.2016Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

 

Faktúry 2016
DátumNázovStiahnuť
18.11.2016faktúra Január
18.11.2016faktúra Február
18.11.2016faktúra Marec
18.11.2016faktúra Apríl
18.11.2016faktúra Máj
18.11.2016faktúra Jún
18.11.2016faktúra Júl
18.11.2016faktúra August
18.11.2016faktúra September
18.11.2016faktúra Október
18.01.2017faktúra November
18.01.2017faktúra December

 

Dokumenty 2013
DátumNázovStiahnuť
2.9.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
24.9.2013Zmluva o dielo – OBLOK s.r.o.

 

Dokumenty 2011
DátumNázovStiahnuť
29.6.2011Smernica VO – Cernina (okná)