Dokumenty 2020
Dátum Názov Stiahnuť
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – obec Cernina
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – ZŠ Cernina
07.01.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019
07.01.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019 (č.63-70)
07.01.2020 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou! za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky nasledujúce
12.02.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020
12.02.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020 (č.1-11)
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – Denný stacionár
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2019 – Denný stacionár
28.02.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
28.02.2020 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
24.03.2020 Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
05.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy (6.6.2019)
12.06.2020 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
26.06.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020
26.06.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020 (č.12-27)
26.06.2020 Záverečný účet Obce Cernina za rok 2019
03.08.2020 Objednávka – hasičská technika
21.08.2020 Zmluva o dielo – Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
31.08.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
21.09.2020 Objednávka – cateringové stoly
01.10.2020 Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev – farnosť Cernina)
01.10.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
01.10.2020 Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
02.10.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020
02.10.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020 (č.28-42)
06.10.2020 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
28.10.2020 Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
18.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
18.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
02.12.2020 Zmluva o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
Faktúry 2020
Dátum Názov Stiahnuť
02.02.2020 faktúra Január 2020