Dokumenty 2020
Dátum Názov Stiahnuť
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – obec Cernina
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – ZŠ Cernina
07.01.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019
07.01.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019 (č.63-70)
07.01.2020 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou! za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky nasledujúce
12.02.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020
12.02.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020 (č.1-11)
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – Denný stacionár
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2019 – Denný stacionár
28.02.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
28.02.2020 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
24.03.2020 Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
05.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy (6.6.2019)
26.06.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020
26.06.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020 (č.12-27)
26.06.2020 Záverečný účet Obce Cernina za rok 2019
03.08.2020 Objednávka – hasičská technika
21.08.2020 Zmluva o dielo – Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
21.09.2020 Objednávka – cateringové stoly
01.10.2020 Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev – farnosť Cernina)
01.10.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
02.10.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020
02.10.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020 (č.28-42)
06.10.2020 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
Faktúry 2020
Dátum Názov Stiahnuť
02.02.2020 faktúra Január 2020